ชาวเวอร์คิงตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2559 หวังทราบแนวโน้มการเจ็บป่วย พร้อมสร้างมาตรการป้องกัน

ชาวเวอร์คิงจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2559 หวังทราบแนวโน้มการเจ็บป่วย พร้อมสร้างมาตรการป้องกัน วันที่ 7 มิถุนายน 2559 บริษัทชาวเวอร์คิง แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จัดงานตรวจสุขภาพประจำปี 2559 ให้กับพนักงานบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน และเพื่อทราบภาวะสุขภาพและแนวโน้มการเจ็บป่วยของลูกจ้าง อีกทั้งยังสามารถนำผลการตรวจสุขภาพมาวิเคราะห์และประเมินเพื่อออกมาตรการต่างๆ มาใช้ป้องกันในการทำงานเพื่อลดอุบัตเหตุได้  นอกจากนี้ บริษัทชาวเวอร์คิง ฯ ยังสนับสนุนให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ตามกฎกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547