ShowerKing Manufacturing Co., Ltd

นับตั้งแต่ปี 2536 ShowerKing ได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นผู้นำทางด้านฉากกั้นอาบน้ำในประเทศไทย ด้วยแนวคิด และ นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดดีไซน์ที่ทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลง ไปในยุคปัจจุบัน

- Years of Excellence -

VISION

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านฉากกั้นอาบน้ำในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยนวัตกรรม รูปแบบดีไซน์ คุณภาพสินค้า และการบริการอันเป็นเลิศ

MISSIONS

พันธกิจ
  1. มุ่งมั่นพัฒนา ฉากกั้นอาบน้ำ ด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งเรื่อง รูปแบบความสวยงาม และ การใช้งาน
  2. รักษาคุณภาพการผลิต การความคุมคุณภาพ ให้สินค้ามีความคงทน มีมาตรฐานด้าน ความปลอดภัยสูงสุด ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งตลาดในประเทศ และ ต่างประเทศ
  3. ให้ความสำคัญกับการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ ลูกค้า มีการปรับปรุง พัฒนา การบริการอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีมาใช้
  4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ โดยสนับสนุนให้รับการอบรมทั้งภายใน องค์กร และจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งปลูกฝังให้พนักงาน มีศีลธรรมและจรรยาบรรณ ในการทำงาน และเป็นประชาชนที่ดีของสังคมและประเทศชาติ