Frame Series
SAMANTHA I

4 mm Tempered Glass/ PS Board ระบบราง RBR System

Color: White Pivot Door 

รุ่นในภาพขนาด (60x180) + (F30x180) + (F30x180) ซม. ความสูงมาตรฐาน 180 ซม.

ความสูงตั้งแต่ 180.1-189.9 ซม. ราคาจะเพิ่มขึ้นอีก 10%

ความสูงตั้งแต่ 190-200 ซม.ราคาจะเพิ่มขึ้นอีก 15%

ประตูทำได้กว้างสุด 75 ซม. หากเกิน 75 ซม. ต้องเพิ่มบาน Fixed

 
ราคาพิเศษเริ่มต้นที่   10,950 .-